mặt đường bê tông


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8819 : 2011 MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA NÓNG- YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Specification for Construction of Hot Mix Asphalt Concrete Pavement and Acceptance MỤC LỤC 1 Phạm vi áp dụng……………………………………………………………………………………………………. 5 2 Tài liệu viện dẫn…………………………………………………………………………………………………….. 5 3 Thuật ngữ và định nghĩa………………………………………………………………………………………….. 7 4 Phân loại và các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu với bê tông nhựa…………………………………………….. 7 5 Yêu cầu về chất lượng vật liệu chế tạo bê tông nhựa……………………………………………………. 10 6 Thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa……………………………………………………………………………….. 13 7 Sản xuất hỗn hợp bê tông nhựa tại trạm trộn……………………………………………………………… 14 8 Thi công lớp bê tông nhựa……………………………………………………………………………………… 16 9 Công tác giám sát, kiểm tra và nghiệm thu lớp bê tông nhựa………………………………………….. 21 10 An toàn lao động và bảo vệ môi trường …………………………………………………………………… 25 Phụ lục A (quy định). Hướng dẫn thiết kế hỗn hợp […]

TCVN 8819 : 2011 MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA NÓNG- ...