mật độ cây xanh


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4514:2012 XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP – TỔNG MẶT BẰNG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Industrial workshops – General plan – Design Standard Lời nói đầu TCVN 4514 : 2012 thay thế TCVN 4514 : 1988. TCVN 4514 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 4514 : 1988 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ- CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 4514 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn- Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. XÍ NGHIỆP […]

TCVN 4514:2012 XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP – TỔNG MẶT BẰNG ...