mạng viễn thông


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8696 : 2011 MẠNG VIỄN THÔNG – CÁP SỢI QUANG VÀO NHÀ THUÊ BAO – YÊU CẦU KỸ THUẬT Telecommunication network – Optical fiber connected from cable box to terminals – Technical Requirements Lời nói đầu TCVN 8696 : 2011 được xây dựng trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế ITU –T G.657 : 2009, IEC 60794-2 và ITU-T L.59 : 2008. TCVN 8696 : 2011 do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. MẠNG VIỄN THÔNG – CÁP SỢI QUANG VÀO NHÀ THUÊ BAO – YÊU CẦU KỸ THUẬT Telecommunication network – Optical fiber connected from cable box to terminals – Technical Requirements Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra các […]

TCVN 8696 : 2011 MẠNG VIỄN THÔNG – CÁP SỢI ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8238:2009 MẠNG VIỄN THÔNG – CÁP THÔNG TIN KIM LOẠI DÙNG TRONG MẠNG ĐIỆN THOẠI NỘI HẠT Telecommunication network – Metallic cables for local telephone networks Lời nói đầu TCVN 8238:2009 được xây dựng trên cơ sở chuyển đổi tiêu chuẩn ngành TCN 68-132:1998 “Cáp thông tin kim loại dùng cho mạng điện thoại nội hạt – Yêu cầu kỹ thuật” của Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). TCVN 8238:2009 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận Khuyến nghị ITU-T L.19 (11/2003) và tiêu chuẩn IEC 60708:2005. TCVN 8238:2009 do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và Công nghệ công bố. MẠNG VIỄN THÔNG – CÁP THÔNG TIN KIM LOẠI DÙNG TRONG MẠNG ĐIỆN […]

TCVN 8238:2009 MẠNG VIỄN THÔNG – CÁP THÔNG TIN KIM ...