màng polyetylen


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10181:2013 ISO 8180:2006 ĐƯỜNG ỐNG BẰNG GANG DẺO – LỚP BỌC POLYETYLEN SỬ DỤNG TẠI HIỆN TRƯỜNG Ductile iron pipelines – Polyethylene sleeving for site application Lời nói đầu TCVN 10181:2013 hoàn toàn tương với ISO 8180:2006. TCVN 10181:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 5 Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ĐƯỜNG ỐNG BẰNG GANG DẺO – LỚP BỌC POLYETYLEN SỬ DỤNG TẠI HIỆN TRƯỜNG Ductile iron pipelines – Polyethylene sleeving for site application 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính của màng polyetylen, thường được gọi là lớp bọc, dùng để bảo vệ chống ăn mòn bổ sung cho các đường ống bằng gang dẻo, đặc biệt là khi […]

TCVN 10181:2013 ĐƯỜNG ỐNG BẰNG GANG DẺO – LỚP BỌC ...