mạch điện tải


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6592-1 : 2001 IEC 60947-1 : 1999 THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ ĐIỀU KHIỂN HẠ ÁP – PHẦN 1: QUY TẮC CHUNG Low voltage switchingear and controlgear – Part 1: General rules Lời nói đầu TCVN 6592 – 1 : 2001 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 60947 – 1 : 1999. TCVN 6592 – 1 : 2001 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E1 Máy điện khí cụ điện biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành. THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ ĐIỀU KHIỂN HẠ ÁP – PHẦN 1: QUY TẮC CHUNG Low voltage switchingear and controlgear – Part 1: General rules 1 Quy định chung Tiêu chuẩn này nhằm hài hòa tối đa các quy tắc và yêu cầu có bản chất chung áp dụng cho các […]

TCVN 6592-1 : 2001 THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ ĐIỀU ...