luật bất động sản


Luật số: 66/2014/QH13 Ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2014 LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật kinh doanh bất động sản. Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản. Điều 2. Đối tượng áp dụng Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: […]

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 2014 – SỐ: 66/2014/QH13