lớp phủ bảo vệ


TCVN 7703-2:2007 ISO 8179-2:1995 ỐNG GANG DẺO – LỚP PHỦ NGOÀI BẰNG KẼM – PHẦN 2: SƠN GIÀU KẼM CÓ LỚP PHỦ HOÀN THIỆN Ductile iron pipes – External zinc coating – Part 2: Zinc rich paint with finishing layer   Lời nói đầu TCVN 7703-2:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 8179- 2:1995. Tiêu chuẩn này do Ban kỹ thuật TCVN/TC5 – Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   ỐNG GANG DẺO – LỚP PHỦ NGOÀI BẰNG KẼM – PHẦN 2: SƠN GIÀU KẼM CÓ LỚP PHỦ HOÀN THIỆN Ductile iron pipes – External zinc coating – Part 2: Zinc rich paint with finishing layer 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định hệ thống lớp phủ bảo vệ bên ngoài áp […]

TCVN 7703-2:2007 ISO 8179-2:1995 ỐNG GANG DẺO – LỚP PHỦ ...