lợi ích cho người sử dụng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8184 – 8:2009 ISO 6107 – 8:1993 WITH AMENDMENT 1: 2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – THUẬT NGỮ – PHẦN 8 Water quality – Vocabulary – Part 8 Lời nói đầu TCVN 8184 – 8:2009 thay thế TCVN 6488:1999 TCVN 8184 – 8:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 6107-8:1993 và Sửa đổi 1:2001. TCVN 8184 – 8:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 147 Chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 8184, Chất lượng nước – Thuật ngữ gồm các tiêu chuẩn sau: – TCVN 8184-1:2009 (ISO 6107-1:2004), Phần 1; – TCVN 8184-2:2009 (ISO 6107-2:2006), Phần 2; – TCVN 5982:1995 (ISO 6107-3:1993), Phần 3; – TCVN 5983:1995 (ISO 6107-4:1993), Phần 4; – TCVN 8184-5:2009 (ISO 6107-5:2004), Phần 5; – TCVN 8184-6:2009 (ISO […]

TCVN 8184 – 8:2009 ISO 6107 – 8:1993 WITH AMENDMENT ...