lĩnh vực biểu thị


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5983:1995 ISO 6107-4:1993 CHẤT LƯỢNG NƯỚC. THUẬT NGỮ – PHẦN 4 Water quality. Terminology – Part 4 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ dùng trong lĩnh vực biểu thị đặc tính chất lượng nước. Danh mục tiếng Anh và tiếng Pháp tương ứng cho ở phụ lục A 2. Tiêu chuẩn trích dẫn Các tiêu chuẩn sau được áp dụng cùng với tiêu chuẩn này: TCVN 5980 : 1995 (ISO 6107 – 1: 1986), Chất lượng nước. Thuật ngữ – phần 1 TCVN 5982 : 1995 (ISO 6107 – 3: 1985), Chất lượng nước. Thuật ngữ – phần 3 1. Sự ôxi hoá sinh học: Quá trình trong đó các vi sinh vật ôxi hoá trong nước (chủ yếu là chất hữu cơ). (Xem TCVN 5982 (ISO 6107 – 3, sự vô cơ hoá) 2. Độ phân huỷ sinh học: […]

TCVN 5983:1995 ISO 6107-4:1993 CHẤT LƯỢNG NƯỚC. THUẬT NGỮ – ...