lấy mẫu đất


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7538-4 : 2007 ISO 10381-4 : 2003 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – LẤY MẪU – PHẦN 4: HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH ĐIỀU TRA CÁC VÙNG TỰ NHIÊN, BÁN TỰ NHIÊN VÀ VÙNG CANH TÁC Soil quality – Sampling – Part 4: Guidance on the procedure for investigation of natural, near-natural and cultivated sites Lời nói đầu TCVN 7538-4 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 10381-4 : 2003. TCVN 7538-4 : 2007 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 190 “Chất lượng đất” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7538 gồm các tiêu chuẩn sau, với tên chung Chất lượng đất – Lấy mẫu – TCVN 7538-1 : 2006 (ISO 10381-1 : 2002) Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu. – TCVN 7538-2 : 2005 (ISO 10381-2 : […]

TCVN 7538-4 : 2007 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – LẤY MẪU ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6495-2 : 2001 ISO 11074-2 : 1998 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – TỪ VỰNG – PHẦN 2: CÁC THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA LIÊN QUAN ĐẾN LẤY MẪU Soil quality – Vocabulary – Part 2: Terms and definitions relating to sampling Lời nói đầu TCVN 6495 – 2 : 2001 hoàn toàn tương đương với ISO 11074 – 2 : 1998. TCVN 6495 – 2 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC190 Chất lượng đất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. CHẤT LƯỢNG ĐẤT – TỪ VỰNG – PHẦN 2: THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA LIÊN QUAN ĐẾN LẤY MẪU Soil quality – Vocabulary – Part 2 : Terms and definitions relating to sampling 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định danh mục những thuật […]

TCVN 6495-2 : 2001 CHẤT LƯỢNG ĐẤT – TỪ VỰNG ...