lập và xét duyệt thiết kế


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4252:1988 QUY TRÌNH LẬP THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ THI CÔNG – QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Procedures for formulation of the building organization design and the building works design – Codes for construction, check and acceptance 1. Nguyên tắc chung 1.1. Quy trình này quy định thành phần, nội dung, trình tự lập và xét duyệt thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công khi xây dựng mới, cải tạo và mở rộng các xí nghiệp, nhà và công trình xây dựng Thiết kế tổ chức xây dựng (viết tắt là TKTCXD) là một phần của thiết kế kĩ thuật (nếu công trình thiết kế hai bước) hoặc của thiết kế kĩ thuật bản vẽ thi công (nếu công trình thiết kế một bước) các công trình sản xuất và phục vụ đời sống. Thiết […]

TCVN 4252:1988 QUY TRÌNH LẬP THIẾT KẾ TỔ CHỨC ...