lắp đặt thang máy


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7628-6 : 2007 ISO 4190-6 : 1984 LẮP ĐẶT THANG MÁY – PHẦN 6: LẮP ĐẶT THANG MÁY CHỞ NGƯỜI TRONG CÁC KHU CHUNG CƯ – BỐ TRÍ VÀ LỰA CHỌN Lift and service lift (USA: elevators and dumbwaiters) – Part 6: Passenger lifts to be installed in residential buildings – Planning and selection Lời nói đầu TCVN 7628-6 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 4190-6 : 1984. TCVN 7628-6 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC178 Thang máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7628 gồm 5 phần dưới tên chung: Lắp đặt thang máy Phần 1: Thang máy loại I, II, III và VI Phần 2: Thang máy loại IV Phần 3: Thang máy phục vụ loại V Phần 5: Thiết bị điều khiển […]

TCVN 7628-6 : 2007 LẮP ĐẶT THANG MÁY – PHẦN ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7628-5 : 2007 ISO 4190-5:2006 LẮP ĐẶT THANG MÁY – PHẦN 5: THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN, KÝ HIỆU VÀ PHỤ TÙNG Lifts (Elevator) installation – Part 5: Control devices, signals and additional fittings Lời nói đầu TCVN 7628-5 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 4190-5:2006 TCVN 7628-5 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC178 Thang máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7628 gồm 5 phần dưới tên chung: Lắp đặt thang máy Phần 1: Thang máy loại I, II, III và VI Phần 2: Thang máy loại IV Phần 3: Thang máy phục vụ loại V Phần 5: Thiết bị điều khiển – Ký hiệu và phụ tùng Phần 6: Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung cư – Bố trí và […]

TCVN 7628-5 : 2007 LẮP ĐẶT THANG MÁY – PHẦN ...