lá và dải


TCVN 10597:2014 ISO 7799:1985 VẬT LIỆU KIM LOẠI – LÁ VÀ DẢI CÓ CHIỀU DÀY 3 MM HOẶC NHỎ HƠN – THỬ UỐN ĐẢO CHIỀU Metallic materials – Sheet and strip 3 mm thick or less – Reverse bend test   Lời nói đầu TCVN 10597:2014 hoàn toàn tương đương ISO 7799:1985. TCVN 10597:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 164, Thử cơ lý kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   VẬT LIỆU KIM LOẠI – LÁ VÀ DẢI CÓ CHIỀU DÀY 3 MM HOẶC NHỎ HƠN – THỬ UỐN ĐẢO CHIỀU Metallic materials – Sheet and strip 3 mm thick or less – Reverse bend test Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khả năng chịu biến dạng dẻo trong uốn đảo chiều của […]

TCVN 10597 : 2014 VẬT LIỆU KIM LOẠI – LÁ ...