kỹ thuật đắp đê


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9165:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐẮP ĐÊ Hydraulic structure – Technical requirements for earthfill dyke     Lời nói đầu TCVN 9165:2012 được chuyển đổi từ QPTL. 1-72 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9165:2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐẮP ĐÊ Hydraulic structure – Technical requirements for earthfill dyke Phạm vi áp dụng […]

TCVN 9165:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU KỸ ...