kỹ thuật an toàn


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5209 : 1990 ST SEV 2689 : 1980 MÁY NÂNG HẠ –  YÊU CẦU VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN Loading crane – Safety requirements for electrical equipment Lời nói đầu TCVN 5209:1990 phù hợp với ST SEV 2689:1980. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. MÁY NÂNG HẠ –  YÊU CẦU VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN Loading crane – Safety requirements for electrical equipment Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy nâng hạ và […]

TCVN 5209 : 1990 ST SEV 2689 : 1980 MÁY ...