kỹ thuật an toàn thang máy


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7168-1 : 2007 ISO/TR 11071-1 : 2004 SO SÁNH CÁC TIÊU CHUẨN AN TOÀN THANG MÁY QUỐC TẾ – PHẦN 1: THANG MÁY ĐIỆN Comparision of worldwide lift safety standards – Part 1: Electric lift (elevators) Lời nói đầu TCVN 7168-1 : 2007 thay thế TCVN 7168-1 : 2002. TCVN 7168-1 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO/TR 11071-1 : 2004. TCVN 7168-1 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 178 Thang máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. SO SÁNH CÁC TIÊU CHUẨN AN TOÀN THANG MÁY QUỐC TẾ – PHẦN 1: THANG MÁY ĐIỆN Comparision of worldwide lift safety standards – Part 1: Electric lift (elevators) Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này nhằm so sánh về các yêu cầu lựa chọn chủ yếu về kỹ […]

TCVN 7168-1 : 2007 SO SÁNH CÁC TIÊU CHUẨN AN ...