ký hiệu đường ống


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5422:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ – KÝ HIỆU ĐƯỜNG ỐNG System of documents for design – Symbols of pipelines Lời nói đầu TCVN 5422:2012 thay thế TCVN 5422:1991. TCVN 5422:2012 được chuyển đổi từ TCVN 5422:1991 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a), khoản 1, Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật. TCVN 5422:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ – KÝ HIỆU ĐƯỜNG ỐNG System of documents for design – Symbols of pipelines Phạm vi áp dụng […]

TCVN 5422:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ – KÝ ...