kính phóng đại


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5879:2009 ISO 3058:1998 THỬ KHÔNG PHÁ HỦY – PHƯƠNG TIỆN KIỂM TRA BẰNG MẮT – CHỌN KÍNH PHÓNG ĐẠI CÓ ĐỘ PHÓNG ĐẠI NHỎ Non-destructive testing – Aids to visual inspection- Selection of low-power magnifiers Lời nói đầu TCVN 5879:2009 thay thế cho TCVN 5879:1995. TCVN 5879:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 3058:1998. TCVN 5879:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 135 Thử không phá hủy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Kinh nghiệm chỉ ra rằng sự thiếu hiểu biết về các nguyên lý dưới sự thực hiện, lựa chọn và sử dụng kính phóng đại có độ phóng đại thấp là nguyên nhân của sự mất mát đáng kể về mặt thời gian và sự cố gắng và gây phương hại rõ […]

TCVN 5879:2009 THỬ KHÔNG PHÁ HỦY – PHƯƠNG TIỆN KIỂM ...