kính màu hấp thụ nhiệt


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7529 : 2005 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH MÀU HẤP THỤ NHIỆT Glass in building – Heat absorbing tint glass Lời nói đầu TCVN 7529 : 2005 do Ban kỹ thuật TCVN/TC160 Thủy tinh trong xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH MÀU HẤP THỤ NHIỆT Glass in building – Heat absorbing tint glass Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho kính màu hấp thụ nhiệt dùng trong xây dựng. Tài liệu viện dẫn TCVN 1046 : 2004 (ISO 719 : 1985) Thủy tinh – Độ bền nước của hạt thủy tinh ở 98 oC – Phương pháp thử và phân cấp. TCVN 7218 : 2002 […]

TCVN 7529 : 2005 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH MÀU ...