kiểm tra không phá hủy


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7508 : 2005 EN 12517 : 1998 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY MỐI HÀN – KIỂM TRA M6OI1 HÀN BẰNG CHỤP TIA BỨC XẠ – MỨC CHẤP NHẬN Non-destructive examination of welds – Radiographic examination of welded joints – Acceptance level Lời nói đầu TCVN 7508 : 2005 hoàn toàn tương đương EN125417 : 1998 TCVN 7508 : 2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC44 Hàn kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định […]

TCVN 7508 : 2005 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY MỐI ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7507 : 2005 EN 970 : 1997 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY MỐI HÀN NÓNG CHẢY – KIỂM TRA BẰNG MẮT THƯỜNG Non-destructive examination of fusion welds – Visual examination Lời nói đầu TCVN 7507 : 2005 hoàn toàn tương đương EN 970 : 1997. TCVN 7507 : 2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 44 Hàn kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật […]

TCVN 7507 : 2005 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY MỐI ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4617-88 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY – PHƯƠNG PHÁP THẨM THẤU Nondestructive testing – Capilary methods Tiêu chuẩn này quy định kỹ thuật kiểm tra bằng phương pháp thẩm thấu để phát hiện khuyết tật bề mặt … rạn, rỗ của các bán thành phẩm và sản phẩm kim loại và phi kim loại. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phương pháp thẩm thấu dựa trên sự thẩm thấu chất lỏng chỉ thị vào khe hở khuyết tật, sau đó khi phủ chất hiện lên bề mặt vật kiểm, vết khuyết tật sẽ hiện ra. 1.2. Phương pháp thẩm thấu cho phép phát hiện các khuyết tật trên bề mặt hoặc xuyên suốt vật kiểm, với điều kiện khuyết tật phải hở miệng trên bề mặt vật kiểm và không bị che lấp bởi các chất khác. Độ sâu của khuyết tật phải lớn hơn nhiều so […]

TCVN 4617-88 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY – PHƯƠNG PHÁP ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 165:1988 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY – KIỂM TRA CHẤT LưỢNG MỐI HÀN ỐNG THÉP BÀNG PHưƠNG PHÁP SIÊU ÂM Non- destructive testing – Quality control for welded connection of steel pipes by ultra-sound method Tiêu chẩn này áp dụng để kiểm tra siêu âm bằng phương pháp xung dội các mối hàn vòng, giáp mép cửa ống thép có chiều dày từ 4 đến 120mm, hàn nóng chảy có đệm lót và không có đệm lót. Mục đích của phương pháp là phát hiện các khuyết tật trong mối hàn như vết nứt, hàn không ngấu, rò khí, đọng xỉ v.v… Tiêu chuẩn này phù hợp với kiểm tra bằng tay và không áp dụng cho mối hàn có lớp phủ, mối hàn đắp và mối hàn giữa các thép khác loại. Yêu cầu chung 1.1. Người kiểm tra 1.1.1. Người được giao nhiệm […]

TCVN 165:1988 KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY – KIỂM TRA ...