kích thước thép vuông


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6283-2 : 1997 ISO 1035/2 – 1980 THÉP THANH CÁN NÓNG – PHẦN 2: KÍCH THƯỚC CỦA THÉP VUÔNG Hot – rolled steel bars – Part 2: Dimensions of square bars Lời nói đầu TCVN 6283-2 : 1997 thay thế cho TCVN 1843 – 89. TCVN 6283-2 : 1997 hoàn toàn tương đương với ISO 1035/2 – 1980. TCVN 6283-2 : 1997 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.   THÉP THANH CÁN NÓNG – PHẦN 2: KÍCH THƯỚC CỦA THÉP VUÔNG Hot – rolled steel bars – Part 2: Dimensions of square bars Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này qui định kích thước của thép thanh vuông cán nóng theo hệ mét. Tiêu chuẩn […]

TCVN 6283-2 : 1997 THÉP THANH CÁN NÓNG – PHẦN ...