kích thước thép tròn


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6283-1 : 1997 ISO 1035/1 -1980 THÉP THANH CÁN NÓNG – PHẦN 1: KÍCH THƯỚC CỦA THÉP TRÒN Hot-rolled steel bars – Part 1: Dimensions of round bars Lời nói đầu TCVN 6283-1 : 1997 thay thế cho TCVN 1650 – 85. TCVN 6283-1 : 1997 hoàn toàn tương đương với ISO 1035/1 – 1980. TCVN 6283-1 : 1997 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. THÉP THANH CÁN NÓNG _ PHẦN 1: KÍCH THƯỚC CỦA THÉP TRÒN Hot rolled steel bars –  Part 1: Dimensions of round bars 1 Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này qui định kích thước của thép tranh tròn cán nóng theo hệ mét. 2 Tiêu chuẩn trích dẫn ISO […]

TCVN 6283-1 : 1997 THÉP THANH CÁN NÓNG – PHẦN ...