kích thước ống nhựa


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6145 : 2007 ISO 3126 : 2005 HỆ THỐNG ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO – CÁC CHI TIẾT BẰNG NHỰA – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC Thermoplastics piping systems – Plastics components – Determination of dimensions Lời nói đầu TCVN 6145 : 2007 thay thế TCVN 6145 : 1996. TCVN 6145 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 3126 : 2005. TCVN 6145 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 138 Ống và phụ tùng đường ống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. HỆ THỐNG ỐNG NHỰA NHIỆT DẺO – CÁC CHI TIẾT BẰNG NHỰA – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC Thermoplastics piping systems – Plastics components – Determination of dimensions Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo và/hoặc xác định các […]

TCVN 6145 : 2007 ISO 3126 : 2005 HỆ THỐNG ...