kích thước kính


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7364-5:2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP Phần 5: KÍCH THƯỚC VÀ HOÀN THIỆN CẠNH SẢN PHẨM Glass in building – Laminated glass and laminated safety glass Part 5: Dimensions and edge finishing 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định kích thước, các sai lệch giới hạn và việc hoàn thiện cạnh của kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp dùng trong xây dựng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các tấm kính có diện tích nhỏ hơn 0,05 m2. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn TCVN 7218: 2002 Kính tấm xây dựng – Kính nổi – Yêu cầu Kỹ thuật. 3. Kích thước và các sai lệch giới hạn 3.1. Chiều dầy 3.1.1. Chiều dầy danh nghĩa Chiều dầy danh nghĩa của kính dán nhiều lớp bằng tổng chiều dầy […]

TCVN 7364-5:2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH DÁN NHIỀU LỚP ...