kí hiệu trong xây dựng


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3986 : 1985 KÍ HIỆU CHỮ TRONG XÂY DỰNG Symbolic charecters in building Tiêu chuẩn này qui định các nguyên tắc chung về cấu tạo các kí hiệu chữ, các kí hiệu cụ thể và các chỉ số kèm theo các kí hiệu của các đại lượng cơ bản dùng trong xây dựng Qui định chung 1.1. Đại lượng xác định được kí hiệu bằng chữ cái Latinh hoặc chữ cái Hy Lạp không có chỉ số hoặc có chỉ số dùng để làm rõ thêm các đặc trưng khác nhau của đại lượng đó 1.2. Không dùng chữ “0” hoa và “o” thường của chữ cái La tinh trong các kí hiệu. Các chữ cái Hy lạp phải lấy theo bảng 1 Bảng 1 – Kí hiệu các chữ cái Hy Lạp Chữ Kí hiệu Chữ Kí hiệu An pha Bê ta Gama Den […]

TCVN 3986 : 1985 KÍ HIỆU CHỮ TRONG XÂY DỰNG