kí hiệu đường ống


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3993:1985 Nhóm H HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KÍ HIỆU ĐƯỜNG ỐNG TRÊN HỆ THỐNG KĨ THUẬT VỆ SINH System of documents for building design – Symbols for pipelines of sanitary engineering system Tiêu chuẩn này được áp dụng khi lập các bản vẽ kĩ thuật vệ sinh (phần cấp thoát nước và thông gió cấp nhiệt). Ngoài việc tuân theo những điều quy định trong tiêu chuẩn này cần phải tuân theo những quy định trong các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan. 1. Tiêu chuẩn này quy định: kí hiệu đường ống trên bn vẽ hệ thống kĩ thuật vệ sinh (mạng lưới cấp thoát nước và thông gió cấp nhiệt, hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa không khí) của xí nghiệp, nhà và công trình trong tất c các ngành công nghiệp của nền kinh tế quốc dân. 2. Kí hiệu […]

TCVN 3993:1985 Nhóm H HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ ...