kí hiệu đại lượng


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4 – 1993 KÝ HIỆU BẰNG CHỮ CỦA CÁC ĐẠI LƯỢNG Letter designation of quantities TCVN 4 – 1993  được xây dựng trên cơ sở ISO 31 -1 -1992 (E). TCVN 4 – 1993 thay thế cho TCVN 4 – 74. TCVN 4 – 1993 do Tiêu ban tiêu chuẩn TC10/ISO về “Tài liệu thiết kế” của Việt nam biên soạn; Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường ban hành theo quyết định số 108/QĐ ngày 13 tháng 3 năm 1993. KÝ HIỆU BẰNG CHỮ CỦA CÁC ĐẠI LƯỢNG Letter designation of quantities Tiêu chuẩn này qui định cách dùng các chữ của bảng chữ cái Hy-lap và bằng chữ cái La-tinh, trừ chữ “o” viết hoa và viết thường để ký hiệu các đại lượng hình học thường dùng […]

TCVN 4 – 1993 KÝ HIỆU BẰNG CHỮ CỦA ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4 – 1993 KÝ HIỆU BẰNG CHỮ CỦA CÁC ĐẠI LƯỢNG Letter designation of quantities      Lời nói đầu TCVN 4 – 1993 được xây dựng trên cơ sở ISO 31 -1 -1992 (E). TCVN 4 -1993 thay thế cho TCVN 4 – 74. TCVN 4 – 1993 do Tiêu ban tiêu chuẩn TC10/ISO về “Tài liệu thiết kế” của Việt nam biên soạn; Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị và được Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường ban hành theo quyết định số 108/QĐ ngày 13 tháng 3 năm 1993. KÝ HIỆU BẰNG CHỮ CỦA CÁC ĐẠI LƯỢNG Letter designation of quantities 1. Tiêu chuẩn này qui định cách dùng các chữ của bảng chữ cái Hy-lap và bằng chữ cái La-tinh, trừ chữ “o” viết hoa và viết thường để ký hiệu các đại lượng hình học […]

TIÊU CHUẨN: TCVN 4 – 1993 KÝ HIỆU BẰNG CHỮ ...