khung tên của hồ sơ thiết kế


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5571:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – BẢN VẼ XÂY DỰNG – KHUNG TÊN System of design documents for construction – Construction drawings – Title blocks Lời nói đầu TCVN 5571:2012 thay thế TCVN 5571:1991. TCVN 5571:2012 được chuyển đổi từ TCVN 5571:1991 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật. TCVN 5571:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ […]

TCVN 5571:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG ...