không khí xung quanh


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6560:1999 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – KHÍ THẢI LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN Y TẾ – GIỚI HẠN CHO PHÉP Air quality – Emission Standards for health care solid waste incinertors – Permissible limits.      1. Phạm vi áp dụng. 1.1 Tiêu chuẩn này quy định danh mục, giới hạn tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải của các lò đốt chất thải rắn y tế, khi thải vào không khí xung quanh. 1.2 Tiêu chuẩn này áp dụng để kiểm soát chất lượng khí thải của lò đốt chất thải rắn y tế và cũng áp dụng để lựa chọn và hoàn chỉnh thiết bị trong lĩnh vực chế tạo, nhập khẩu, lắp đặt, vận hành , bảo dưỡng lò đốt chất thải rắn y tế.      2. Tiêu chuẩn viện dẫn 2.1. Danh mục và giới hạn tối đa […]

TCVN 6560:1999 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – KHÍ THẢI LÒ ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5937:1995 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH Air quality – Ambient air quality standards      1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn của các thông số cơ bản ( bao gồm bụi lơ lửng CO2, NO2, SO2, O3 và chì ) trong không khí xung quanh 1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức chất lượng không khí xung quanh và giám sát tình trạng ô nhiễm không khí      2. Giá trị giới hạn Giã trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí xung quanh cho trong bảng 1. Downnload toàn bộ tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5937:1995 tại đây:

TCVN 5937:1995 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ...