khối lượng thể tích


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4202:2012 ĐẤT XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Soils – Laboratory methods for determination ofunit weight     Lời nói đầu TCVN 4202:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4202:1995 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 4202:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng- Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ĐẤT XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH TRONG PHÒNG THÍ […]

TCVN 4202:2012 ĐẤT XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3115: 1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH Heavyweight concrete – Method for determination of density Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích của bê tông nặng ở các trạng thái: sấy khô tới khối lượng không đổi, khô tự nhiên trong không khí, bảo dưỡng trong điều kiện tiêu chuẩn và bão hoà nước. Thiết bị thử Cân kĩ thuật có độ chính xác tới 50g. Thước lá kim loại, cân thuỷ tĩnh có độ chính xác tới 50g. Bếp điện và thùng nấu Paraphin. Tủ sấy 2000C. Chuẩn bị mẫu thử 2.1 Khối lượng thể tích của bê tông tuỳ theo yêu cầu được tiến hành thử ở một trong 4 trạng thái khác nhau về độ ẩm như sau: Sấy khô tới khối lượng không đổi; Khô tự nhiên trong […]

TCVN 3115: 1993 BÊ TÔNG NẶNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ...