khối lượng thể tích ván gỗ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7756-4 : 2007 VÁN GỖ NHÂN TẠO – PHƯƠNG PHÁP THỬ – PHẦN 4: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH Wood based panels – Test methods – Part 4: Determination of density Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích của các loại ván gỗ nhân tạo. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có). TCVN 7756-1 : 2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử – Phần 1: Lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và biểu thị kết […]

TCVN 7756-4 : 2007 VÁN GỖ NHÂN TẠO – PHƯƠNG ...