khoảng cách nhà kho


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3995:1985 KHO PHÂN KHOÁNG KHÔ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Dried mineral fertilizer warehouses – Design standard Tiêu chuẩn này áp dụng đến lập luận chứng kinh tế, kĩ thuật, thiết kế mới, thiết kể cải tạo các loại kho trung chuyển, kho dự trữ phân khoáng khô trong phạm vi cả nước. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng đến thiết kế kho đầu mối. Các tiêu chuẩn đến thiết kế kho đầu mối không thấp hơn tiêu chuẩn được quy định trong bản tiêu chuẩn này. Quy định chung. 1.1. Kho trung chuyển, kho dự trữ là một cụm công trình dùng đến tiếp nhận, bảo quản, dự trù các loại phân khoáng khô từ kho đầu mối và phân phối cho các nơi tiêu thụ. Chú thích: Kho đầu mối bao gồm: – Kho tiếp nhận phân khoáng sản xuất ở nước […]

TCVN 3995:1985 KHO PHÂN KHOÁNG KHÔ – TIÊU CHUẨN THIẾT ...