khoan phụt xi măng


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8645 : 2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU KỸ THUẬT KHOAN PHỤT XI MĂNG VÀO NỀN ĐÁ Hydraulic structures – Technical requirements for drilling and injecting cement into rock foundation Lời nói đầu TCVN 8645 : 2011 Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá, được chuyển đổi từ 14TCN 82-1995: Công trình thủy lợi – Tiêu chuẩn kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá, theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8645 : 2011 do Trung tâm Khoa học và Triển khai […]

TCVN 8645 : 2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU ...