khoan phụt vữa


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8644 : 2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU CẦU KỸ THUẬT KHOAN PHỤT VỮA GIA CỐ ĐÊ Hydraulic structures – Technical requirements for drilling and grouting into dykes Lời nói đầu TCVN 8644 : 2011 Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt vữa gia cố đê, được chuyển đổi từ 14TCN 1-2004 Quy trình phụt vữa gia cố đê, theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8644 : 2011 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ […]

TCVN 8644 : 2011 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – YÊU ...