khoan hạ cọc bê tông


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7201:2015 KHOAN HẠ CỌC BÊ TÔNG LY TÂM – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Spun concrete piles works – Construction, check and acceptance Lời nói đầu TCVN 7201:2015 được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn JIS A 7201:2009 “Standard practice for execution of spun concrete piles”. TCVN 7201:2015 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.   KHOAN HẠ CỌC BÊ TÔNG LY TÂM – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Spun concrete piles works – Construction, check and acceptance Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho công tác thi công và nghiệm thu cọc bê tông ly tâm được thi công bằng phương pháp khoan hạ. […]

TCVN 7201:2015 KHOAN HẠ CỌC BÊ TÔNG LY TÂM – ...