kho dầu mỏ


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5307:2002 KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ – YÊU CẦU THIẾT KẾ Stock for petroleum and petroleum products – Specifications for design Lời nói đầu TCVN 5307:2002 thay thế TCVN 5307:1991. TCVN 5307:2002 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC98/SC4 Cơ sở thiết kế các công trình xăng dầu – dầu khí hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Công ty Tư vấn Xây dựng Dầu khí PETROLIMEX – Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam – Bộ Thương mại. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.   KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ – YÊU CẦU THIẾT KẾ Stock for petroleum and petroleum products – Specifications for design Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cơ bản áp dụng […]

TCVN 5307:2002 KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5307: 1991 KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM CỦA DẦU MỎ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Petroleum storages and petroleum products – Design standard Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới, cải tạo và mở rộng các kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ (sau đây gọi tắt là kho xăng dầu). Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế: Các kho dầu mỡ động, thực vật. Các kho chứa hơi đốt hoá lỏng. Các kho xăng dầu dùng tạm không quá 5 năm. Các kho xây dựng trong hang và dưới nước. Các bể chứa khác với thành phần công nghệ của kho. Quy định chung 1.1. Các nhà sản xuất và các nhà kho trong kho xăng dầu (trạm bơm dầu, nhà đóng dầu phuy, phòng hoá nghiệm…) phải thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn […]

TCVN 5307: 1991 KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM ...