khí chữa cháy


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7161-9 : 2009 ISO 14520-9 : 2006 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ – TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG – PHẦN 9: KHÍ CHỮA CHÁY HFC-227ea Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 9: HFC 227ea extinguishant Lời nói đầu TCVN 7161-9: 2009 thay thế TCVN 7161-9 : 2002 TCVN 7161-9: 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 14520-9 : 2006. TCVN 7161-9: 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7161 (ISO 14520) Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống bao gồm các phần sau: TCVN 7161-1: 2009 (ISO 14520-1 : 2006) – Phần 1 – Yêu […]

TCVN 7161-9 : 2009 ISO 14520-9 : 2006 HỆ THỐNG ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7161-13 : 2009 ISO 14520-13 : 2005 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ – TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG – PHẦN 13: KHÍ CHỮA CHÁY IG-100 Gaseous fire-extinguishing systems – Physical properties and system design – Part 13: IG-100 extinguishant Lời nói đầu TCVN 7161-13:2009 thay thế TCVN 7161-13:2002. TCVN 7161-13:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 14520-13:2005. TCVN 7161-13:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 7161 (ISO 14520) Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống bao gồm các phần sau: TCVN 7161-1:2009 (ISO 14520-1:2006) – Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 7161-9:2009 (ISO 14520-9:2006) – Phần 9: Khí chữa cháy […]

TCVN 7161-13 : 2009 ISO 14520-13 : 2005 HỆ THỐNG ...