kết cấu gỗ


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9084-2:2014 ISO 22389-2:2012 KẾT CẤU GỖ – ỨNG DỤNG UỐN CỦA DẦM CHỮ I – PHẦN 2: TÍNH NĂNG THÀNH PHẦN VÀ YÊU CẦU SẢN XUẤT Timber structures – Bending applications of I-beams – Part 2: Component performance and manufacturing requirements Lời nói đầu TCVN 9084-2:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 22389-2:2012. TCVN 9084-2:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC165 Gỗ kết cấu biên soạn, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 9084 (ISO 22389), Kết cấu gỗ – Ứng dụng uốn của dầm chữ I, gồm các phần sau: – TCVN 9084-1:2011 (ISO 22389-1:2010), Phần 1: Thử nghiệm, đánh giá và đặc trưng. – TCVN 9084-2:2014 (ISO 22389-2:2012), Phần 2: Tính năng thành phần và yêu cầu sản xuất. Lời giới thiệu Dầm chữ I tiền chế […]

TCVN 9084-2:2014 KẾT CẤU GỖ – ỨNG DỤNG UỐN CỦA ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8575: 2010 ISO 12578: 2008 KẾT CẤU GỖ – GỖ GHÉP THANH BẰNG KEO – YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG THÀNH PHẦN VÀ SẢN XUẤT Timber structures – Glued laminated timber – Component performance and production requirements Lời nói đầu TCVN 8575:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 12578:2008. TCVN 8575:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC165 Gỗ kết cấu biên soạn, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Gỗ ghép thanh bằng keo được sản xuất bằng cách dán dính một số thanh gỗ với nhau có các thớ gỗ chủ yếu chạy song song. Theo cách này có thể chế tạo được một cấu kiện có mặt cắt ngang hình chữ nhật đặc. Các hình dạng khác cũng có thể được chế tạo theo cách này. […]

TCVN 8575: 2010 KẾT CẤU GỖ – GỖ GHÉP THANH ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8574:2010 ISO 8375:2009 KẾT CẤU GỖ – GỖ GHÉP THANH BẰNG KEO – PHƯƠNG PHÁP THỬ XÁC ĐỊNH CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ Timber structures – Glued laminated timber – Test methods for determination of physical and mechanical properties Lời nói đầu TCVN 8574:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 8375:2009. TCVN 8574:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC165 Gỗ kết cấu biên soạn, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bô Khoa học và Công nghệ công bố. KẾT CẤU GỖ – GỖ GHÉP THANH BẰNG KEO – PHƯƠNG PHÁP THỬ XÁC ĐỊNH CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ Timber structures – Glued laminated timber – Test methods for determination of physical and mechanical properties 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các phương pháp thử để xác định các giá trị đặc trưng sau đây […]

TCVN 8574:2010 KẾT CẤU GỖ – GỖ GHÉP THANH BẰNG ...