kết cấu bình sinh khí


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5331 – 91 THIẾT BỊ AXETYLEN YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI KẾT CẤU BÌNH SINH KHÍ Cơ quan biên soạn: Viện khoa học lao động và các vấn đề xã hội Cơ quan đề nghị ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và xã hội Cơ quan trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học Nhà nước Quyết định ban hành số 180/QĐ ngày 30 tháng 3 năm 1991 THIẾT BỊ AXETYLEN YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI KẾT CẤU BÌNH SINH KHÍ Acetylene installations Safety requiments for construction of gas generators Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị axetylen và qui định các yêu cầu về kỹ thuật an toàn đối với kết cấu bình sinh khí. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các […]

TCVN 5331 – 91 THIẾT BỊ AXETYLEN YÊU CẦU AN ...