hướng dẫn lắp tấm 3d


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7575-3:2007 TẤM 3D DÙNG TRONG XÂY DỰNG – PHẦN 3: HƯỚNG DẪN LẮP DỰNG 3D construction panels – Part 3: Guide for installation Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này hướng dẫn việc lắp dựng tấm 3D và công tác thi công bê tông trong quá trình thi công nhà và công trình bằng các tấm 3D. Việc nghiệm thu công trình phải theo đúng thiết kế thi công. Khi thi công, ngoài việc áp dụng các qui định nêu trong tiêu chuẩn này còn phải tuân thủ các hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn chuyên ngành khác có liên quan về tổ chức thi công, kỹ thuật an toàn trong xây dựng, qui định về phòng cháy chống cháy trong xây lắp cũng như các tiêu chuẩn về nghiệm thu công trình xây dựng. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện […]

TCVN 7575-3:2007 TẤM 3D DÙNG TRONG XÂY DỰNG – PHẦN ...