hợp kim nhôm thông dụng profin


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5841 : 1994 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM – DẠNG PROFIN – SAI LỆCH KÍCH THƯỚC VÀ HÌNH DẠNG Aluminium and aluminium alloy – Profiles – Tolerances on dimension and form Tiêu chuẩn này áp dụng cho nhôm và hợp kim nhôm thông dụng profin có kích thước vòng tròn ngoại tiếp của mặt cắt không lớn hơn 600 mm, được sản xuất bằng cách ép đùn. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với nhôm và hợp kim nhôm dạng profin cán, kéo. Các yêu cầu chung và tính chất cơ lý phải phù hợp với TCVN 5838-1994 và TCVN 5839-1994. Hình dạng mặt cắt theo bản vẽ do sản xuất và đặt hàng thỏa thuận và quy định. Profin nhôm và hợp kim nhôm được sản xuất từ hai nhóm vật liệu như sau: a/ Nhóm 1: AI99,5; AI99,0; Al99,0Cu; AlMn1; AlMn1Cu; AlMg1(B); […]

TCVN 5841 : 1994 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM – ...