hỗn hợp khí


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6296 : 2007 CHAI CHỨA KHÍ – DẤU HIỆU PHÒNG NGỪA Gas cylinders – Precautionary labels Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định việc thiết kế, nội dung (nghĩa là các biểu tượng nguy hiểm và lời cảnh báo) và ứng dụng của các dấu hiệu phòng ngừa dùng trên các chai chứa khí có chứa các khí đơn hoặc các hỗn hợp khí. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho dấu hiệu của các chai trong giá chai và dấu hiệu của giá chai. Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này áp dụng thuật ngữ và định nghĩa sau: 2.1 Dấu hiệu nguy hiểm (hazard label) Một bộ các hình vuông đặt nghiêng một góc 45 0 (dạng hình thoi) được quy định trong Kiến nghị của Liên hiệp quốc về Chuyên chở hàng hóa nguy hiểm – Qui định mẫu […]

TCVN 6296 : 2007 CHAI CHỨA KHÍ – DẤU HIỆU ...