hình chiếu


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8-34: 2002 ISO 128-34: 2001 BẢNG VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN – PHẦN 34: HÌNH CHIẾU TRÊN BẢN VẼ CƠ KHÍ Technical drawings – General principles of presentation – Part 34: Views on mechanical engineering drawings Lời nói đầu TCVN 8-34 : 2002 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn ISO 128 – 34 :2001 Tiêu chuẩn này do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC10 Bản vẽ kỹ thuật biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các qui tắc để biểu diễn các hình chiếu, nhằm bổ sung cho ISO 128-30 và áp dụng cho các bản vẽ cơ khí theo phương pháp chiếu thẳng góc đã qui định trong ISO 5456-2. Các điều cần lưu ý cũng được […]

TCVN 8-34: 2002 ISO 128-34: 2001 BẢNG VẼ KỸ THUẬT ...