HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6305-10:2013 ISO 6182-10:2006 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG – PHẦN 10: YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI SPRINKLER TRONG NHÀ Fire protection – Automatic sprinkler system – Part 10: Requirements and tests methods for domestic sprinklers Lời nói đầu TCVN 6305-10:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 6182-10:2006. TCVN 6305-10:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 6305 (ISO 6182) Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động bao gồm 12 phần sau: – TCVN 6305-1:2007 (ISO 6182-1:2004) – Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler – TCVN 6305-2:2007 (ISO 6182-2:2005) – Phần 2: Yêu cầu và phương pháp […]

TCVN 6305-10:2013 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – HỆ THỐNG SPRINKLER ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6305-5:2009 ISO 6182-5:2006 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG – PHẦN 5: YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỐI VỚI VAN TRÀN Fire protection – Automatic sprinkler systems – Part 5: Requirements and test methods for deluge valves Lời nói đầu TCVN 6305-5:2009 thay thế TCVN 6305-5:1997 TCVN 6305-5:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 6182-5:2006. TCVN 6305-5:2009 do Bản kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 6305 (ISO 6182) Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động bao gồm 6 phần sau: – TCVN 6305-1:2007 (ISO 6182-1:2004) – Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler; – TCVN 6305-2:2007 (ISO 6182-2:2005) – Phần 2: Yêu cầu và phương […]

TCVN 6305-5:2009 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – HỆ THỐNG SPRINKLER ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6305-2 : 2007 ISO 6182-2 : 2005 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG – PHẦN 2: YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI VAN BÁO ĐỘNG KIỂU ƯỚT, BÌNH LÀM TRỄ VÀ CHUÔNG NƯỚC Fire protection – Automatic sprinkler systems – Part 2: Requirements and test methods for wet alarm valves, retard chambers and water motor alarms Lời nói đầu TCVN 6305-2 :2007 thay thế TCVN 6305-2 : 1997 (ISO 6182-2 : 1993). TCVN 6305-2 :2007 hoàn toàn tương đương với ISO 6182-2 : 2005. TCVN 6305-2 :2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 6305 (ISO 6182) Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Spinkler tự động bao gồm 5 phần […]

TCVN 6305-2 : 2007 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – HỆ ...TCVN 6305-11:2006 ISO 6182-11:2003 PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY – HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG – PHẦN 11: YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI GIÁ TREO ỐNG Fire protection – Automatic sprinkler systems – Part 11: Requyrements and test methods for pipe hangers   Lời nói đầu TCVN 6305–11:2006 hoàn toàn tương đương ISO 6182-11:2003. TCVN 6305–11:2006 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. TCVN 6305 Phòng cháy, chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động bao gồm các phần sau: Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinklơ. Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, buồng hãm và cơ cấu báo động kiểu nước. Phần 3: Yêu cầu và phương […]

TCVN 6305-11:2006 PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY – HỆ THỐNG SPRINKLER ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6305-7: 2006 ISO 6182−7: 2004 PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY – HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG – PHẦN 7: YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI SPRINKLER PHẢN ỨNG NHANH NGĂN CHẶN SỚM (ESFR) Fire protection − Automatic sprinkler systems− Part 7: Requirements and test methods for early suppression fast response (ESFR) sprinklers Lời nói đầu TCVN 6305−7: 2006 hoàn toàn tương đương ISO 6182−7: 2004. TCVN 6305−7: 2006 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. TCVN 6305 Phòng cháy, chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động bao gồm các phần sau: Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinklơ. Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu […]

TCVN 6305-7: 2006 PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY – HỆ THỐNG ...