HỆ THỐNG SPINKLER TỰ ĐỘNG


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6305-3 : 2007 ISO 6182-3 : 2005 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – HỆ THỐNG SPINKLER TỰ ĐỘNG – PHẦN 3: YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI VAN ỐNG KHÔ Fire protection – Automatic sprinkler system – Part 3: Requirements and tests methods for dry pipe valves Lời nói đầu TCVN 6305-3 : 2007 thay thế TCVN 6305-3 : 1997 (ISO 6182-3 : 1993). TCVN 6305-3 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 6182-3 : 2005. TCVN 6305-3 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 6305 (ISO 6182) Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Spinkler tự động bao gồm 5 phần sau: – TCVN 6305-1 : 2007 (ISO 6182-1 : 2004) – […]

TCVN 6305-3 : 2007 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – HỆ ...