hệ thống quản lý


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 14001:2005 ISO 14001:2004 Xuất bản lần 2 Second edition HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG – CÁC YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Environmental management systems – Requirements with guidance for use      Lời nói đầu TCVN ISO 14001 : 2005 thay thế TCVN ISO 14001 : 1998. TCVN ISO 14001 : 2005 hoàn toàn tương đương với ISO 14001 : 2004. TCVN ISO 14001 : 2005 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 207 “Quản lý môi trường” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.      Lời giới thiệu Các tổ chức thuộc mọi loại hình ngày càng quan tâm đến việc đạt được và chứng minh kết quả hoạt động môi trường hợp lý thông qua kiểm soát các tác động đến môi trường của các sản phẩm, dịch […]

TIÊU CHUẨN: TCVN ISO 14001:2005 ISO 14001:2004 HỆ THỐNG QUẢN ...