hệ thống lắp đặt điện


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7447-1:2010 ISO 60364-1:2005 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP – PHẦN 1: NGUYÊN TẮC CƠ BẢN, ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẶC TÍNH CHUNG, ĐỊNH NGHĨA Low-voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions Lời nói đầu TCVN 7447-1:2010 thay thế TCVN 7447-1:2004; TCVN 7447-1:2010 hoàn toàn tương đương với IEC 60364-1:2005; TCVN 7447-1:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364) hiện đã có các phần sau: TCVN 7447-1:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa TCVN 7447-4-41:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4-41: […]

TCVN 7447-1:2010 ISO 60364-1:2005 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7447-5-51:2010 IEC 60364-5-51:2005 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP – PHẦN 5-51: LỰA CHỌN VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN – QUY TẮC CHUNG Electrical installations of buildings – Part 51: Selection and erection of electrical equipment – Common rules Lời nói đầu TCVN 7447-5-51: 2010 thay thế TCVN 7447-5-51:2004 TCVN 7447-5-51: 2010 hoàn toàn tương đương với IEC 60364-5-51:2005; TCVN 7447-5-51: 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364) hiện đã có các phần sau: TCVN 7447-1:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa TCVN 7447-4-41:2010, Hệ thống lắp đặt […]

TCVN 7447-5-51:2010 IEC 60364-5-51:2005 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ...


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7447-5-52:2010 IEC 60364-5-52:2009 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP – PHẦN 5-52: LỰA CHỌN VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN – HỆ THỐNG ĐI DÂY Low-voltage of electrical installations – Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems Lời nói đầu TCVN 7447-5-52:2010 hoàn toàn tương đương với IEC 60364-5-52:2009; TCVN 7447-5-52:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364) hiện đã có các phần sau: TCVN 7447-1:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa TCVN 7447-4-41:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4-41: Bảo vệ […]

TCVN 7447-5-52:2010 IEC 60364-5-52:2009 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7447-4-42 : 2005 IEC 60364-4-42 : 2001 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN CỦA CÁC TÒA NHÀ – PHẦN 4-42: BẢO VỆ AN TOÀN – BẢO VỆ CHỐNG CÁC ẢNH HƯỞNG VỀ NHIỆT Electrical installations of buildings – Part 4-42: Protection for safety – Protection against thermal effects Lời nói đầu TCVN 7447-4-42: 2005 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 60364-4-42: 2001; TCVN 7447-4-42: 2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 gồm nhiều phần, cách đánh số các điều trong từng phần được tiến hành như sau: bắt đầu là số thứ tự của phần (ví dụ ở tiêu chuẩn này là số 42), tiếp đó là số thứ […]

TCVN 7447-4-42 : 2005 IEC 60364-4-42 : 2001 HỆ ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7447-5-53 : 2005 IEC 60364-5-53 : 2002 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN CỦA CÁC TÒA NHÀ – PHẦN 5-53: LỰA CHỌN VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN CÁCH LY, ĐÓNG CẮT VÀ ĐIỀU KHIỂN Eletrical installations of buildings – Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Isolation, switching and control Lời nói đầu TCVN 7447-5-53:2005 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 60364-5-53:2002; TCVN 7447-5-53:2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện  biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 gồm nhiều phần, cách đánh số các điều trong từng phần được tiến hành như sau: bắt đầu là số thứ tự của phần (ví dụ ở tiêu chuẩn này là số 53), tiếp […]

TCVN 7447-5-53 : 2005 IEC 60364-5-53 : 2002 HỆ THỐNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7447-5-54 : 2005 IEC 60364-5-54 : 2002 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN CỦA CÁC TÒA NHÀ – PHẦN 5-54: LỰA CHỌN VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN – BỐ TRÍ NỐI ĐẤT, DÂY BẢO VỆ VÀ DÂY LIÊN KẾT BẢO VỆ Electrical installations of buildings – Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment – Earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors Lời nói đầu TCVN 7447-5-54 : 2005 hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn IEC 60364-5-54 : 2002. TCVN 7447-5-54 : 2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 gồm nhiều phần, cách đánh số các điều trong từng phần được tiến hành như sau: bắt đầu là […]

TCVN 7447-5-54 : 2005 IEC 60364-5-54 : 2002 HỆ THỐNG ...TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7447-4-41 : 2004 IEC 60364-4-41 : 2001 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN CỦA CÁC TÒA NHÀ – PHẦN 4-41: BẢO VỆ AN TOÀN –  BẢO VỆ CHỐNG ĐIỆN GIẬT Electrical installations of buildings – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock 410 (400.1)1) Lời giới thiệu (400.1.1) Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu thiết yếu để bảo vệ con người, vật nuôi và tài sản chống các tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp. 410.3 đề cập đến việc áp dụng và phối hợp các yêu cầu này, kể cả việc áp dụng liên quan đến các cấp ảnh hưởng từ bên ngoài cụ thể. Bảo vệ có thể được cung cấp bởi: – một biện pháp mà trong đó vừa bảo vệ được chống tiếp xúc trực tiếp lạo vừa bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp; hoặc – […]

TCVN 7447-4-41 : 2004 IEC 60364-4-41 : 2001 HỆ THỐNG ...


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7447-4-43 : 2004 IEC 60364-4-43 : 2001 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN CỦA CÁC TÒA NHÀ – PHẦN 4-43 : BẢO VỆ AN TOÀN – BẢO VỆ CHỐNG QUÁ DÒNG Electrical installations of buildings- Part 4-43: Protection for safety – Protection against overcurrent Giới thiệu 430.1 (431)1) Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định cách bảo vệ các dây dẫn mang điện bằng một hoặc nhiều thiết bị dùng để tự động cắt điện nguồn khi có quá tải (xem điều 433) và ngắn mạch (xem điều 434) ngoại trừ các trường hợp khi quá dòng được hạn chế theo điều 436 hoặc khi thỏa mãn các điều kiện nêu trong 433.3, 433.5 hoặc 434.3. Ngoài ra, bảo vệ quá tải và bảo vệ ngắn mạch phải được phối hợp theo điều 435. CHÚ THÍCH 1: dây dẫn mang điện được bảo vệ […]

TCVN 7447-4-43 : 2004 IEC 60364-4-43 : 2001 HỆ THỐNG ...