hệ thống điều tiết không khí


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5687 : 1992 THÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Ventilating, air-conditioning, heating – Design standard Quy định chung 1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế thông gió, điều tiết không khí và sưởi ấm cho các công trình xây dựng mới và cải tạo. 1.2 Tiêu chuẩn này không áp dụng. a. Cho các loại. – Nhà và công trình thí nghiệm, hoặc các công trình đặc biệt – Nhà và công trình chuyên dụng (hầm ngầm, có chất nổ, chất phóng xạ…); – Các công trình khai thác mỏ ngầm; – Các nhà và công trình sử dụng ngắn hạn (hoặc theo mùa); Để thiết kế các hệ thống thông gió nhằm chống khói cho nhà và công trình khi bị cháy; Để thiết kế các hệ thống điều tiết không khí, làm mát, làm […]

TCVN 5687 : 1992 THÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, ...