hệ thống đi dây


TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7447-5-52:2010 IEC 60364-5-52:2009 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP – PHẦN 5-52: LỰA CHỌN VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN – HỆ THỐNG ĐI DÂY Low-voltage of electrical installations – Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems Lời nói đầu TCVN 7447-5-52:2010 hoàn toàn tương đương với IEC 60364-5-52:2009; TCVN 7447-5-52:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu Bộ tiêu chuẩn TCVN 7447 (IEC 60364) hiện đã có các phần sau: TCVN 7447-1:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa TCVN 7447-4-41:2010, Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 4-41: Bảo vệ […]

TCVN 7447-5-52:2010 IEC 60364-5-52:2009 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ...