hệ thống đánh giá


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 14011:1997 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG – THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ – ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Guidelines for environmental auditing – Audit procedures – Auditing of environmental management systems Phạm vi Tiêu chuẩn này quy định thủ tục đánh giá để lập kế hoạch và thực hiện việc đánh giá một hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT) nhằm xác định sự phù hợp với chuẩn cứ đánh giá HTQLMT. Tiêu chuẩn trích dẫn ISO 14001: 1996, Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng dẫn sử dụng TCVN ISO 14010: 1997, Hướng dẫn đánh giá môi trường – Các nguyên tắc chung TCVN ISO 14012: 1997, Hướng dẫn đánh giá môi trường – Chuẩn cứ trình độ đối với chuyên gia đánh giá môi trường. Định nghĩa Tiêu chuẩn này áp dụng các định nghĩa […]

TCVN ISO 14011: 1997 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG ...